Tổng công ty GTEL được thành lập nhằm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ:

– Xây dựng mạng lưới thông tin liên lạc có tính sẵn sàng, an toàn và có độ dự phòng cao cho lực lượng Công an nhân dân, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, tin cậy trong mọi tình huống;

– Sản xuất, lắp ráp, chế tạo các thiết bị, sản phẩm, phát triển phần mềm và các dịch vụ kỹ thuật; sửa chữa, duy tu bảo dưỡng thiết bị viễn thông;

– Tận dụng các hệ thống truyền dẫn và hạ tầng viễn thông được Bộ Công an giao để kinh doanh có hiệu quả, trên cơ sở đó duy trì, bảo dưỡng, sửa chữa và phát triển hệ thống viễn thông, tin học chuyên dùng ngành Công an;

– Tham gia đầu tư, triển khai, nâng cấp và hoàn thiện mạng viễn thông, tin học của ngành Công an;

– Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng giải pháp bảo đảm an ninh mạng; thiết kế, chế tạo sản phẩm chuyên dụng phục vụ công tác bảo đảm an ninh mạng, sản phẩm kỹ thuật công nghệ cao cho lực lượng Công an nhân dân.

– Đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật những kiến thức mới, hiện đại trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật của lực lượng Công an.

– Trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực ngành nghề được giao, kết hợp với chức năng đầu tư tài chính theo quy định của pháp luật.

– Đầu tư vào các công ty con, các công ty liên kết; chi phối các công ty con thông qua vốn, nghiệp vụ, công nghệ, thương hiệu, thị trường hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

– Thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu phần vốn của GTEL tại các công ty con, doanh nghiệp thành viên, công ty liên kết và thực hiện quyền, nghĩa vụ của GTEL theo hợp đồng liên kết đối với các công ty tự nguyện liên kết.

– Tổ chức sản xuất kinh doanh theo quy hoạch, kế hoạch và chính sách của Nhà nước; đảm bảo kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư tại GTEL và vốn của GTEL đầu tư tại các doanh nghiệp khác; hoàn thành các nhiệm vụ khác do Chính phủ và Bộ Công an giao.

– Xây dựng và phát triển thành tập đoàn kinh tế-an ninh mạnh, năng động hiện đại, có năng lực cạnh tranh; đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; bảo đảm cơ cấu hợp lý, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh viễn thông, công nghệ thông tin, và nghiên cứu, sản xuất thiết bị mạng viễn thông, thiết bị công nghiệp an ninh mạng; góp phần thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội và quốc phòng, an ninh; làm nòng cốt để ngành viễn thông và công nghệ thông tin Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, cạnh tranh hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả.